Sertifikati

Proizvodi koje koristimo moraju da ispune određene standarde kvaliteta, kako bi njihova upotreba bila bezbedna u propisanim uslovima eksploatacije. Ovo je posebno važno kod motornih vozila, jer vozilo, ukoliko ne zadovoljava  standarde kvaliteta i bezbednosti, predstavlja opasnost po sve učesnike u saobraćaju. Dokaz kvaliteta predstavljaju sertifikati koje proizvođaču za određeni proizvod, izdaju ovlaščene institucije, na osnovu izveštaja o sprovedenim ispitivanjima u renomiranim  akreditovanim naučnim centrima. S’toga Vam predstavljamo sertifikate kvaliteta izdate proizvođaču Citycoco mopeda u našoj ponudi.

CE sertifikat

CE sertifikat nam daje garancije da je proizvod proizveden u saglasnosti sa standardima evropskog zakonodavstva o zdravlju, sigurnosti i zaštiti životne sredine. Oznaka CE na proizvodu znači da se proizvod može legalno staviti na tržište u zemljama EU.

EMC sertifikat

EMC sertifikat nam daje garancije da je proizvod proizveden u saglasnosti sa standardima evropskog zakonodavstva, tako da elektromagnetski poremećaj koji  generiše ne prelazi nivo koji omogućava radio i telekomunikacionoj opremi i drugim uređajima da rade nesmetano, kao i da proizvod ima adekvatan nivo unutrašnje zaštite od elektromagnetskog poremećaja kako bi nesmetano radio.

LVD sertifikat

S’obzirom da je Citycoco moped na električni pogon, na njega je primenljiva i direktiva EU koja se odnosi na niskonaponsku opremu i uređaje. Pod električnom opremom i uređajima se podrazumevaju aparati namenjeni upotrebi pod naponom od 50 do 1000 V naizmenične struje i između 75 i 1500 V jednosmerne  struje. Ova direktiva se često naziva „Direktiva o niskonaponskoj opremi“ koja se odnosi na ogromnu većinu električne opreme u svakodnevnoj upotrebi.  LVD sertifikat nam daje garancije da je proizvod bezbedan za upotrebu i da korisnik neće biti izložen strujnom udaru tokom uobičajene eksploatacije aparata.

MD sertifikat

MD sertifikat nam daje garancije da je proizvod proizveden u saglasnosti sa međunarodnim standardima koji se odnose na dizajn aparata, mašina i opreme, kako bi proizvodi bili ergonomski , tj. kako bi dizajn proizvoda bio takav da je proizvod kao celina siguran, udoban i efikasan za ljudsku upotebu.

RoHS sertifikat

RoHS sertifikat nam daje garancije da je proizvod proizveden u skladu sa standardima evropskog zakonodavstva koji se odnose na ograničenja u pogledu sadržaja opasnih materija koje se koriste u procesu proizvodnje elektronske opreme. Proizvod koji poseduje RoHS Sertifikat je testiran na sadržaj olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila, i polibromiranih difenil-etara. Sadržaj navedenih hemijskih materijala u proizvodu je takav da ne šteti zdravlju ljudi tokom upotrebe, i da se proizvod može reciklirati. To omugućava korisnicima proizvoda predaju na reciklažu istrošene otpadne elektronske i električne opreme bez naplate troškova reciklaže.

EEC sertifikat

EEC sertifikat je pismeno odobrenje tipa motornog vozila, i predstavlja dokaz kojim se potvrđuje da je upotreba motornog vozila dozvoljena u zemljama EU.  Propisi EU koji se odnose na auto industriju zahtevaju odobrenje treće strane, tj. da nezavisno telo izvrši testiranje, sertifikaciju i procenu usaglašenosti proizvodnje vozila sa evropskim standardima.  Svaka država članica EU ovlašćuje organ ili telo za izdavanje odobrenja i tehničku službu koja obavlja testiranje prema direktivama i propisima. Odobrenje koje izda ovlašćeni  organ bilo koje članice prihvata se u svim državama članicama. Odobrenje predstavlja  potpuno odobrenje tipa vozila, i garantuje nivo bezbednosti vozila i ograničeni uticaj vozila na životnu sredinu. Zahvaljujući tome, automobil se može registrovati u svakoj državi članici EU bez dodatnih nacionalnih testova ili odobrenja.

Dodatno, uz EEC sertifikat, proizvođač CoC sertifikatom (sertifikatom o usklađenosti) potvrđuje da je vozilo pokriveno odobrenjem tipa EU.

Potvrda o usaglašenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja RS

Potvrda o usaglašenosti sa propisima o homologaciji Agencije za bezbednost saobraćaja RS je dokaz kojim se potvrđuje da su za određeno vozilo urađena ispitivanja i da vozilo zadovoljava sve zahteve u pogledu usklađenosti sa propisanim tehničkim zahtevima i zakonodavstvom Republike Srbije. Ispitivanja vozila se vrše u akreditovanim labaratorijama Beogradskog Univerziteta, i to na Mašinskom Fakultetu i na Institutu za nuklearne nauke Vinča.

Sve napred navedene međunarodne i domaće potvrde kvaliteta možete pogledati na linku Sertifikati Kvaliteta